شما خدا را چگونه یاد می کنید؟
70 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:خداوند متعال می‏فرمايد: «رحمت من قرين گمان بنده من است، هر گاه مرا ياد كند، بااو هستم. اگر مرا تنها ياد كند، من نيز او را تنها ياد مى‏كنم

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يقول اللّه- عزّ و جلّ: «أنا عند ظنّ عبدى، و أنا معه حين يذكرنى، فإن ذكرنى فی نفسه ذكرته فى نفسى، و إن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم، و إن اقترب إلىّشبرا تقرّبت إليه ذراعا، و إن اقترب إلىّ ذراعا اقتربت إليه باعا، و إن أتانى يمشىأتيته هرولة»

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوندمتعال می ‏فرمايد: «رحمت من قرين گمان بنده مناست، هر گاه مرا ياد كند، با او هستم. اگر مرا تنها ياد كند، من نيز او را تنهاياد می ‏كنم و اگر در ميان گروهى مرا ياد كند، من نيز در ميان گروهى بهتر از آناناو را ياد مى‏كنم. و اگر يك وجب به من نزديك شود، من يك ذراع(طول یک دست) به اونزديك مى‏شوم و اگر يك ذراع به من نزديك شود، من به اندازه فاصله دو دست باز به اونزديك مى‏شوم. و اگر آهسته به سوى من آيد، من شتابان به سوى او می‏آيم».

سایت حوزه