نهادینه کردن ارزش های دینی درکودکان و نوجوانان از منظر دین و از منظر روانشناسی
178 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
راه ها ، روش ها و اصولی که می توان از طریق آنها ارزش های دینی را در وجود این دو قشر رخنه داد به گونه ای که جزء زندگی آنها قرار گیرد و حالتی جدا ناپذیر برای آنان داشته باشد.